montessori izba inširácie , absorbujúca myseľ, montessori, montessori princípy, montessori slovníček, montessori v kocke, montessori základy, praktický život, rešpektovanie dieťaťa, senzitivne obdobie, senzorická výchova
Montessori Montessori slovníček

Montessori – základné pojmy

Montessori slovníček môže napomôcť rodičom aj vychovávateľom lepšie pochopiť kľúčové koncepty montessori pedagogiky.

Čo je to montessori?

Pedagogický prístup založený na pozorovaniach Dr. Marie Montessori. Podporuje samostatné učenie detí. Učenie si volí dieťa podľa svojich záujmov, učiteľ (alebo rodič) slúži ako pozorovateľ, navigátor. Veľmi dôležité pre pochopenie montessori princípu výchovy a učenia sú pojmy senzitívne obdobie a pripravené prostredie.

  1. Senzitívne obdobieČasové obdobie, keď je dieťa obzvlášť citlivé na určité druhy podnetov, čo umožňuje prirodzené a ľahké osvojenie si určitých zručností alebo vedomostí. Montessori pedagogika využíva tieto obdobia na podporu včasného rozvoja jazyka, motoriky, sociálnych zručností a ďalších. Titeo obdobia vychádzajú z prirodzeného vývoja dieťata, jeho potrieb a záujmov. Dieťa si vyberá činnosti ktoré mu umožňujú osvojiť si novú vedomosť a zručnosť a je do činnosti veľmi hlboko ponorené. Rado ju robí opakovane, až do úplného nasýtenia, ktoré nastane vtedy, keď dieťa pochopí daný princíp, alebo získa danú zručnosť.
  2. Pripravené prostredieStarostlivo navrhnuté prostredie prispôsobené potrebám a schopnostiam detí v rôznych vekových skupinách. Umožňuje deťom slobodne vyberať si činnosti, ktoré zodpovedajú ich vývojovým etapám a záujmom. Prostredie je usporiadané, jednoduché a esteticky príjemné, čo podporuje učenie a sebareguláciu. Pripravené prostredie zahŕňa nábytok a iné zariadenie prsispôsobené výške a veku dieťaťa, ale zároveň aj také prvky, ktoré ho podporujú v jeho senzitívnom období. Teda pomôcky ahraky, koré naĺňajú jeho rozvoj v senzitívnom období.

 

...
montessori izba inširácie ,absorbujúca myseľ, montessori, montessori princípy, montessori slovníček, montessori v kocke, montessori základy, praktický život, rešpektovanie dieťaťa, senzitivne obdobie, senzorická výchova
Montessori izba – obrázok je vygenerovan pomocou AI Midjourney

Pridajme ešte ďalšie dôležité montessori pojmy:

Absorbujúca myseľ

Koncept, ktorý popisuje spôsob, akým malé deti prirodzene a neúnavne absorbujú informácie z prostredia okolo seba. Táto schopnosť je najvýraznejšia v prvých šiestich rokoch života a je základom pre všestranný vývoj. Doslova sa hovorí, že deti všetko nasávajú zo svojho okoolia ako špongie.

Rešpektovanie dieťaťa

Základný princíp montessori filozofie, ktorý zdôrazňuje dôležitosť uznania detí ako samostatných jedincov s vlastnými pocitmi, myšlienkami a rozhodnutiami. Učitelia podporujú nezávislosť detí tým, že im poskytujú možnosti na samostatné rozhodovanie a učenie.

Praktický život

Kategória činností v montessori prostredí, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať motorické zručnosti, starostlivosť o seba, iných a prostredie. Tieto činnosti zahŕňajú napríklad obliekanie sa, varenie jednoduchých jedál, upratovanie a záhradníctvo.

Senzorická výchova

Činnosti zamerané na rozvoj a precvičovanie zmyslov. Senzorická výchova pomáha deťom lepšie porozumieť svetu okolo seba prostredníctvom všetkých zmyslov. Učíme sa nielen čítaním a pozorovaním zrakom, ale aj rukami, ušami, chuťami či vnímaním vôní. Čím viacej spôsobov na uchopenie princípu dieťa využje, tým všestrannejšie daný princíp pochopí.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...