nadané deti, život s nadaním, mimoriadne nadane deti, mensa, mensa iq, testy pre nadane deti, meranie inteligencie, školy pre mimoriadne nadane deti, iq test, iq test pre deti, meranie inteligencie
Školy pre mimoriadne nadané deti

Nadané deti, nadaní dospelí

Na Moniku Stehlíkovú, ktorá robí kurzy pre nadané deti a píše knihy o nadaní som narazila, keď som hľadala inú Moniku Stehlíkovú – koučku venujúcu sa reči tela po vzhliadnutí relácie Trochu inak, v ktorej vystupovala. Obe sa venujú osobnému rozvoju, aj keď každá v trochu inej oblasti.

Monika Stehlíková poskytuje tipy na rozvoj osobnosti a spokojný život s psychologickou charakteristikou „nadané dieťa/dospelý“. Inšpirovala sa vlastnými skúsenosťami a pozorovaniami nadaných ľudí vo svojom okolí. Zdôrazňuje dôležitosť sebapoznania a pochopenia vlastného nadania. Nechce vytvárať pocit elitárnosti nadaných ľudí, ale skôr im pomôcť prejaviť ich potenciál a naučiť sa žiť so svojou odlišnosťou. Bojuje proti stereotypom a nepochopeniu, ktorému nadaní ľudia často čelia v spoločnosti, a usiluje sa o zvýšenie povedomia o potrebách a výzvach, s ktorými sa stretávajú.

Často maminy, ktoré sa intenzívne venujú svojim deťom, získajú dojem, že vedia niečo rýchlejšie ako ich rovesníci, že sa to naučili v nižšom veku a podobne. Máte nadané deti? Alebo sú len šikovné vďaka vašej snahe, dostaku podnetov a hier s nimi? Ak máte doma šikovné dieťa, nakuknite na obsah knihy Moniky Stehlíkovej – zistite o nadaní viac. Nadanie je súbor vlastností. Nielen schopnosť rýchlo sa učiť v záujmy dieťaťa vyživujúcom prostredí. Je to predovšetkým schopnosť vnímať súvislosti, detaily a robiť z nich logické závery.

Ak sa domnievate, že je vaše dieťa nadané, prečítajte si jej knižky alebo si pozrite napríklad toto video, v ktorom je veľmi dobre vysvetlené, ako vnímať nadanie.

Čo je to vlastne nadanie? Je dané hodnotou IQ?

Nadanie je komplexný pojem, zahŕňa viacero aspektov ľudskej schopnosti a vedomia:

 • Viaceré druhy inteligencie: Lingvistická, logicko-matematická, vizuálno-priestorová, pohybová, hudobná, interpersonálna, intrapersonálna a prírodná inteligencia.
 • Rozšírené poňatie inteligencie: Nadanie zahŕňa nielen rozumové schopnosti, ale aj schopnosť konať účelne, racionálne myslieť a účinne sa prispôsobiť prostrediu.
 • Kvalitatívne rysy inteligencie: Nadanie zahŕňa špecifické kvalitatívne rysy inteligencie a osobnosti, ktoré presahujú meranie IQ. Nadaní jedinci môžu mať mimoriadne nadpriemernú inteligenciu bez toho, aby boli diagnostikovaní pomocou IQ.
 • Význam vedomia a všímavosti: Nadanie je spojené s vyššou úrovňou vedomia a všímavosti. Nadaní jedinci majú schopnosť intenzívnejšie reagovať na emocionálne podnety a sú viac vedomí si svojho okolia a vnútorných stavov​​.
 • Schopnosť Rýchleho Myslenia: Nadaní ľudia majú schopnosť rýchleho myslenia, čo im pomáha pri riešení problémov originálnym spôsobom. Táto schopnosť však neznamená, že vždy majú „patent“ na rozum a že sú schopní vyriešiť všetky problémy, najmä tie v oblasti vzťahov a komunikácie​.
 • Hyperaktívny Mozog: Mozog nadaných ľudí pracuje rýchlejšie a je v stave permanentnej zvýšenej aktivácie. Nadaní ľudia prežívajú emócie intenzívnejšie, viac vnímajú okolie, premýšľajú a konajú rýchlejšie ako bežní ľudia. Tento hyperaktívny stav môže byť prínosný, ale môže spôsobovať aj problémy, ak sa s ním jedinci nevedia vyrovnať. Priemerná rýchlosť prenosu informácií v nervovej sieti je zhruba 2 m/s, ale u nadaných jedincov je táto rýchlosť zvýšená o približne 0.05 m/s na každý bod inteligenčného kvocientu​.

 

 

...

Najčastejšie predsudky spojené s nadaním

 • Nadaní ľudia nosia veľké okuliare a vynikajú vo vede a matematike: Tento predsudok je nepravdivý, pretože nadaní jedinci nie sú nevyhnutne „malí Einsteinovia“ alebo chodiace encyklopédie, ktorí vynikajú iba v matematike a prírodných vedách. V skutočnosti môžu mať nadaní ľudia problémy v škole alebo v zamestnaní​.
 • Nadaní ľudia sú výnimoční: Hoci sú nadaní jedinci jedineční, ich nadanie a inteligencia nezaručujú automaticky úspech v živote. Mnohí by dokonca radšej vymenili svoje nadanie za to, aby boli „normálni“ ako ostatní​​.
 • Nadaní ľudia sú šťastní: Predpoklad, že vysoká inteligencia zaručuje šťastie, je mylný. Asi tretina nadaných ľudí trpí nepochopením, izoláciou a často nevedia, ako sa vyrovnať so svojou vysokou citlivosťou, čo môže viesť k úzkosti a náročnému životu​​.
 • Nadaní ľudia vedia všetko vyriešiť: Hoci majú schopnosť rýchleho myslenia, neznamená to, že majú odpovede na všetko. Často majú problémy vo vzťahovej oblasti a v komunikácii, ktoré dokážu vyriešiť len ťažko​​.
 • Nadaní ľudia sú obľúbení a majú veľa priateľov: Nie všetci nadaní ľudia sú automaticky obľúbení alebo majú veľa priateľov. Niektorí vzbudzujú závisť a nevraživosť, iní sú ostýchaví a izolovaní od ostatných​​.
 • Nadaní ľudia sú povýšeneckí: Môžu tak pôsobiť ako obrana pred precitlivenosťou, ale v skutočnosti často pochybujú o sebe. Ich vnímaný perfekcionizmus je skôr známkou pochybností o sebe samých​​.
 • Nadaní ľudia sú sebavedomí: V skutočnosti často pochybujú o svojich schopnostiach. Majú tendenciu podceňovať to, čo dokážu, a súkritizujú to, čo ešte nevedia​​.
 • Nadaní ľudia sú úspešní: Inteligencia nezaručuje úspech. Úspech si často vyžaduje schopnosť prispôsobiť sa väčšinovej spoločnosti, čo môže byť pre nadaných ľudí náročné​​.
 • Nadaní ľudia majú IQ vyššie ako 130: IQ nie je jediným indikátorom inteligencie. Dôležitejšie sú emočná a sociálna inteligencia a schopnosť odlišného myslenia a fungovania psychických funkcií​​.

Monika Stehlíková – Život s nadaním

Tak ako sme spomínali vyššie, osobnosť nadaného dieťaťa môže byť v rôznych oblastiach výrazne nevyrovnaná – dieťa možno má oblasti, kde vyniká, no často aj oblasti, kde zaostáva. Z pohľadu neurovied je nadanie o „inom fungovaní nervovej sústavy“.

Ak ste sám nadaný, alebo ak máte vo svojom okolí nadaných ľudí, túto knižku vrelo odporúčam. Pretože vám umožní pochopiť, že nahliadanie na ľudí s nadaním je často mylné. Dokážu bleskovo myslieť, inak myslieť… no veľmi často sú veľmi senzoricky vnímaví, čo im komplikuje prežívanie. Z preťaženia vnemami sa potrebujú utiahnuť do samoty. Často sú nerovnomerne rozvinutí v rôznych oblastiach. Práve preto to má mama nadaného dieťaťa občas veľmi ťažké. No ak pochopí fungovanie nadaného dieťaťa, tak mu môže pomôcť rozvíjať sa aj v oslabených oblastiach.