O vývoji dieťaťa

Vývoj detskej reči – míľniky vo vývoji

0-3 mesiace

 • Dieťa je prekvapené pri silných zvukoch.
 • Spoznáva matkin hlas. Ak plače, stíši svoj plač, ak začuje matku.
 • Má svoje pomrnkávacie zvuky na vyjadrenie spokojnosti a pôžitku.
 • Môže používať rôzny druh plaču na vyjadrenie rôznych potrieb..

4-6 mesiacov

 • Dieťa hýbe očami v smere zvuku.
 • Dieťa reaguje na zmeny tónu vášho hlasu.
 • Začína prejavovať záujem o dianie okolo neho.
 • Dieťa vydáva brblavé zvuky, ktoré sa začínajú podobať reči, pričom sa vyskytujú hlásky p, b, m.
 • Dieťa vyjadruje smiechom radosť a plačom nepohodu.

7-12 mesiacov

 • Dieťa sa zúčastňuje na hre. (Napr. Reaguje na vaše „kukuk“ – hru na schovávačku.)
 • Rozoznáva slová pomenúvajúce bežné veci ako šálka, lopta, kniha, mlieko.
 • Reaguje na krátke povely ako napr. „Poď sem“ alebo „Chceš ešte?“.
 • Počúva reč ostatných okolo seba a pokúša sa napodobovať zvuk reči svojou detskou hatlaninkou.
 • Hatlaninka dieťaťa obsahuje dlhé aj krátke skupiny zvukov. (Napr. mamamamama, baba)
 • Okolo roka vie jedno alebo dve slová, aj keď výslovnosť nemusí byť čistá. (Napr. mama, tata, papa)

1-2 roky

 • Dieťa je schopné splniť jednoduchý príkaz a rozumie jednoduchej otázke. (Napr. Gúľaj loptičku. Daj mackovi pusu. Kde máš topánky?)
 • Dieťa vie ukazovať na obrázkoch veci, ak mu ich pomenúvame.
 • Dieťa rado počúva jednoduché pesničky, veršíky alebo krátke príbehy.
 • Dieťaťa používa 10-15 slov a počet slov, ktorým rozumie sa zvyšuje denne.
 • Dieťa stále používa zmes slov a giest na vyjadrovanie, ale počet používaných slov sa zvyšuje.
 • Používa jednoduché otázky. (Napr. Kde je?)

2-3 roky

 • Reč je zvyčajne dobre rozvinutá a väčšina detí aktívne používa 100-200 slov okolo 2 rokov a 300-400 slov vo veku 3 rokov.
 • Dieťa rozlišuje rozdiely vo význame. (Napr. choď- stoj, hore-dole, von-domov)
 • Dieťa je schopné splniť dvoj-krokový príkaz. (Napr. Zober knihu a polož ju na stôl.)
 • Dieťa má slovo takmer pre všetko (nemusí ho vyslovovať čisto) a používa 2-3 slovné vety.
 • Dieťa do troch rokov by malo vedieť správne vyslovovať hlásky n, m, p, h, t, k vo všetkých postaveniach v slove (teda na začiatku, v strede a na konci slova).
 • Príbuzní, ktorí sú s dieťaťom denne, rozumejú jeho reči, aj keď výslovnosť nie je čistá.
 • Doba, počas ktorej je dieťa schopné sústrediť sa na počúvanie príbehu sa predlžuje.

3-4 roky

 • Pamäť sa prehlbuje a dieťa je schopné spomínať na minulé udalosti.
 • Dieťa aktívne používa okolo 1500 slov a je schopné formulovať 3-4 slovné vety.
 • Dieťa používa v reči zámená a prídavné mená ako aj množné číslo a minulý čas slovies.
 • Dieťa rozlišuje ženský a mužský rod slov, množné číslo, zámená, prídavné mená a farby.
 • Väčšina detí vie narátať do tri a rozumie  podmienenému spôsobu (čo by sa stalo, ak…).
 • Dieťa vie väčšinou rozprávať plynulo, bez opakovania slabík alebo slov.
 • Dieťa medzi tretím a štvrtým rokom by malo zvládnuť správnu výslovnosť hlások f, v, g, b, j, d vo všetkých postaveniach v slove.

4-5 rokov

 • Dieťa okolo 5 rokov je schopné porozumieť a používať okolo 2000 slov.
 • Dieťa je schopné formulovať 4-6 slovné vety a vyslovovať 3-4 slabičné slová.
 • Rozumie čo znamená ak, prečo, preto, keď.
 • Je schopné vymýšľať krátke príbehy na zadanú tému.
 • Dieťa medzi štvrtým až piatym rokom života by malo správne vyslovovať všetky ostatné hlásky vo všetkých postaveniach v slove. Medzi najťažšie hlásky slovenského jazyka patria l a r, ale aj tzv. sykavky s, z, c, dz, š, ž, č, dž. Väčšina detí dosiahne správnu výslovnosť do 5. roka života, najneskôr do 7.roku.
 • Dieťa ľahko komunikuje s inými deťmi i dospelými.
 • Dieťa sa dokáže sústrediť na počúvanie krátkeho príbehu a dokáže odpovedať na otázky o príbehu.
 • Dieťa používa rovnakú gramatiku ako zvyšok rodiny.
 • Dieťa dokáže recitovať básničky a spievať pesničky spamäti.
 • Dieťa začína chápať vtipy a hádanky.

Zdroje:

http://www.brightstart.biz, sekcia Informácie pre rodičov (voľný preklad)

http://www.detskarec.sk/files/Problemy%20s%20vyslovnostou.pdf  (Prevzaté informácie o správnej výslovnosti hlások slovenského jazyka v daných vekových kategóriách.)

Mohlo by sa vám tiež páčiť...