ako sa píše diktáty pre tretí ročník diktáty pre druhý ročník diktáty pre štvrtý ročník ako zlepšiť pravopis vybrané slová slovné druhy
Odporúčam nakuknúť PR články

Diktáty: Ideálny spôsob, ako si doma cvičiť pravopis slovenského jazyka

Určite súhlasíte s tým, že zvládnutie materinského jazyka v ústnej a písomnej podobe je nesmierne dôležité pre osobný aj profesionálny život. Pravopis slovenského jazyka však nie je najjednoduchší, a preto diktáty nepatria v škole k tým najobľúbenejším aktivitám. Na pomoc prichádza webová stránka akosapise.sk, ktorá uľahčí život žiakom, rodičom a učiteľom pri zdokonaľovaní pravopisných zručností detí.

Okrem kvalitných komunikačných schopností je pre deti dôležité, aby získali pravopisné zručnosti. Aj keď sa tomuto na základnej škole venuje veľa času, nie každé dieťa pravopis zvládne úplne a to je problém, pretože vo vyšších ročníkoch už nie je toľko priestoru, aby sa nedostatky odstraňovali, keďže sa preberajú ďalšie témy. Navyše, je dôležité osvojiť si pravopisné zručnosti správne, pretože chyby sa ťažšie odstraňujú.

Čas, ktorý žiak potrebuje na zvládnutie pravopisných javov je individuálny, niektorým deťom stačí to, čo sa naučia v škole, iné potrebujú precvičovať pravopis aj doma. Tu nastupuje pomoc rodičov. A verte, čas, ktorý do detí investujete, sa vám v budúcnosti vráti. Aby ste nemuseli pátrať, akým javom sú venované diktáty v jednotlivých ročníkoch, na webovej stránke akosapise.sk nájdete témy diktátov tak, ako to určuje štátny vzdelávací program.

Kontrolné diktáty žiaci píšu od druhého ročníka základnej školy. V druhom, treťom a štvrtom ročníku je rovnaký počet diktátov – desať, rovnaká stupnica, odlišný je počet slov v diktátoch. Presné informácie nájdete v nasledujúcich článkoch.

ako sa píše diktáty pre tretí ročník diktáty pre druhý ročník diktáty pre štvrtý ročník ako zlepšiť pravopis vybrané slová slovné druhy

Diktáty pre 2. ročník

V článku Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov nájdete ku každej téme niekoľko verzií cvičení k danému pravopisnému javu najskôr vo forme slov a slovných spojení a následne nácvičné diktáty vo vetách. Na samostatné precvičovanie je k dispozícii prezentácia s cvičeniami a ich riešeniami a tiež text cvičení na stiahnutie a vytlačenie. Témy kontrolných diktátov v druhom ročníku sú venované hláskam ch, dz, dž, ä, dvojhláskam, tvrdým a mäkkým spoluhláskam.

Diktáty pre 3. ročník

Hlavnou témou v treťom ročníku je pravopis vybraných slov, preto v článku Diktáty pre 3. ročník: Takto zvládneš vybrané slová aj slovné druhy nájdete ku každej téme ešte viac textov na precvičovanie pravopisu. Súčasťou článku sú dve prezentácie, pomocou ktorých môžu žiaci pracovať samostatne. Aj v tomto prípade si máte možnosť text úloh vytlačiť v PDF. Iste bude užitočná informácia o tom, ako sa hodnotia chyby aj so stupnicou.

Diktáty pre 4. ročník

Tému kontrolných diktátov na prvom stupni ZŠ uzatvára článok Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis, ktorý svojou štruktúrou nadväzuje na predchádzajúce články. Okrem opakovania pravopisu vybraných slov sa kontrolné diktáty zameriavajú na spodobovanie, vlastné podstatné mená a ohybné i neohybné slovné druhy.

Webová stránka akosapise.sk ponúka množstvo ďalších užitočných tém pre žiakov v tomto veku, ako sú spoluhlásky a ich rozdelenie, obojaké spoluhlásky, vybrané slová a iné.

Pri domácej príprave nezabudnite, že je dôležité precvičovať pravopis pravidelne v kratších časových úsekoch. Pozornosť dieťaťa v tomto veku je časovo ohraničená a ak dieťa preťažíte, výsledok môže byť aj napriek najlepším úmyslom kontraproduktívny. V súvislosti s pravopisom je významný aj rozvoj čitateľských zručností. Je dôležité, aby dieťa veľa čítalo, pretože si aj vďaka vizuálnej pamäti fixuje správne pravopisné tvary.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...